Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

øvelsev11.jpg

Personforsikring

Bergen Kommune personforsikring   

  Personforsikringsordninger, orientering

GENERELL INFORMASJON.

Ansatte i Bergen Kommune er omfattet av disse personforsikringene:

             Gruppelivsforsikring.

             Yrkesskadeforsikring.

             Reiseforsikringer/ yrkesreiser utenlands.

I tillegg har vi barne/elevulykke for skoler/barnehager/barnevernsinstitusjoner m.m.

Når det gjelder uførepensjon for ansatte i hhv Bergen Kommunal Pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse eller Statens Pensjonskasse – se i brosjyre med informasjon for ansatte.

Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring er forsikringer Bergen Kommune har tegnet med utgangspunkt i Hovedtariffavtalen, samt Lov om Yrkesskadeforsikring (som gjelder alle ansatte).

Disse forsikringene som gir engangserstatning, er for øvrig fritatt for inntektsbeskatning.

I denne orienteringen er det gitt en oversikt over hovedtrekkene i de nevnte forsikringer. Bergen Kommune sitt skademeldingsskjema og andre skjema i forbindelse med forsikringsordningene finner du på intranett under Personalservice og Personalforsikringer.  Der finner du også riktige adresser.

Uførepensjon  - BKP /KLP/Statens Pensjonskasse.

I siste del av denne orientering er det gitt eksempler på utbetaling av erstatninger som forsikringsordningene vil gi. (Unntatt uførepensjon som ikke utbetales så lenge medlemmet har rett til sykepenger etter lov om folketrygd.) En får mer innformasjon ved henvendelse til Bergen Kommunale pensjonskasse, Kommunal Landspensjonskasse (www.klp.no), Statens Pensjonskasse (www.spk.no).

Det presiseres at det i denne orientering bare er gitt en oversikt over hovedtrekkene i de nevnte forsikringer.

De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår samt tariffavtalene, er overordnet det som står i denne orienteringen.

ORD OG UTTRYKK

Ektefelle

Med ektefelle menes:

person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke 

lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilging til separasjon eller    

skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Registrert partner

Med registrert partner menes når to personer av samme kjønn har latt sitt partnerskap registrere, med de rettsvirkninger som følger av lov om registrerte partnere av 30. april nr. 40 1993.

Samboer

Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med avdøde på dødsfallstidspunktet, eller som ved bekreftelse fra folkeregisteret kan dokumentere at samboerforholdet har bestått de siste 2 år.  Dette gjelder likevel ikke dersom det på dødsfallstidspunktet forelå hindringer for at lovlig ekteskap/partnerskap kunne inngås.

Forsørget

Vesentlig forsørget:

En person anses å ha vært vesentlig forsørget av avdøde dersom avdøde hadde eller kunne ha fått fradrag i ligningen for forsørgelse av vedkommende.

Barn

Med barn menes forsikredes egne barn eller adoptivbarn.

Folketrygden

Folketrygden er en obligatorisk trygdeordning som trådde i kraft 1. januar 1967.

Folketrygden skal sikre et minimum inntektsnivå for alle i Norge som rammes av arbeidsledighet, sykdom, bortfall av forsørger m.a. i tillegg til at det ytes uføre-, alders-, ektefelle-, og barnepensjon.

Folketrygdens grunnbeløp- G

Folketrygdens grunnbeløp - G  - fastsettes av Stortinget hvert år, og er pr.01.05.05 satt til kr. 60.699,-. Den er gjenstand for indeksregulering basert på levekostnadsindeksen og reallønnsutvikling pr. 1. mai hvert år.

Konstatering av skade/sykdom

Med konstatering menes det tidspunkt da:

-        skaden inntraff

-        den forsikrede første gang søkte lege for sykdommen/skaden, selv om endelig

         diagnose ble stilt på et senere tidspunkt.

Mén - medisinsk invaliditet

Mén-erstatning er en erstatning for tapt livsutfoldelse. Erstatningen er uavhengig av arbeidsevne og lønn.

Ervervsuførhet

Det gis erstatning for tap i fremtidig inntekt. Erstatningen er avhengig av arbeidsevne og lønn.

Uførepensjon : Et medlem har rett til uførepensjon på grunn av sykdom eller skade fra den dag vedkommende ifølge sentralt avtalt tariffavtale ikke lenger har rett til lønn fra kommunen.

Ulykkesskade

Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket av en plutselig ytre begivenhet.

GRUPPELIVSFORSIKRING.

Hvem omfattes?

Gruppelivsforsikring er en ren dødsrisikoforsikring. Erstatning utbetales til de etterlatte når den forsikrede dør, uansett om dette skjer i eller utenfor arbeidstid, og uavhengig av om det skyldes ulykke eller sykdom.

Forsikringen gjelder for ansatte som omfattes av § 10 i den kommunale Hovedtariffavtalen.

For ansatte som følger den kommunale Hovedtariffavtale omfatter forsikringen også ansatte som går på attføring eller uførepensjon.

Ansatte som har gått over på AFP- pensjon er dekket fram til fylte 67 år.

Hvor mye utbetales ?

Full erstatning etter gruppelivsforsikringen utgjør 10 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G), og gjelder ansatte t.o.m. 50 år.

For ansatte på kommunale vilkår er kravet for full erstatning at man arbeider mer enn 32 t/uke.

For deltidsansatte, dvs. ansatte som har mindre stilling enn nevnt foran, reduseres erstatningsbeløpet i forhold til stillingens størrelse, men likevel slik at erstatningsbeløpet ikke blir mindre enn 2 G hvis det finnes erstatningsberettigede etterlatte.

For undervisningspersonalet gjelder, med virkning fra 1. november 1998, at etterlatte etter heltids- og deltidstilsatte skal utbetales samme engangsbeløp etter denne bestemmelsen.

Fra fylte 51 år avtrappes erstatningsbeløpet med 0,5 G pr.år som følger (gjelder alle):

 Ansattes alder.                                      Antall G. 

T.o.m. 50 år.                                              10,0

          51 år.                                                9,5

          52 år.                                                9,0

          53 år.                                                8,5

          54 år.                                                8,0

          55 år.                                                7,5

          56 år.                                                7,0

          57 år.                                                6,5

          58 år.                                                6,0

          59 år.                                                5,5

          60 år og over.                                    5,0 G

Hvem utbetales erstatningen til?.

Ved dødsfall utbetales erstatningsbeløpet i slik rekkefølge:

*        ektefelle/registrert partner.

*        samboer , se vår definisjon under ord og uttrykk.

*        barn under 20 år.(25 år for lærere) Barna skal ha utbetalt minst 40%

          av erstatningsbeløpet, selv om det finnes erstatningsberettiget

          ektefelle / registret partner eller samboer.

*        andre som for en vesentlig del ble forsørget av den forsikrede.

Hvis det ikke finnes erstatningsberettigede som nevnt foran utbetales det til dødsboet for henholdsvis kommunalt ansatte 1,5 månedslønn, minimum ½  G , og for pedagogisk personell (lærere) 2 G.

Opphørsrettigheter ved uttredelse av gruppelivsforsikringen.

Ifølge de vilkår som gjelder for Gruppelivsforsikring, har den forsikrede rett til - uten helseerklæring - å tegne individuell livsforsikring med opptil den sum og opphørsalder som vedkommende hadde i gruppelivsforsikringen

Merk:

Dersom en forsikret ønsker å benytte seg av denne rett, må vedkommende selv underrette forsikringsselskapet om dette innen 6 måneder etter fratredelse.

Jeg har vært ansatt i Bergen Kommune.

Avtalenummer Gruppeliv:                                 

I den anledning ønsker jeg tilbud på individuell livsforsikring i samsvar med den dødsrisikodekning jeg hadde i ovennevnte Gruppelivsforsikring.

Fødselsnr:                                                           Navn:                                                                  Adresse:                                                              Postnr./sted:                                                       

BREV

GJENSIDIGE.

Sandviksbodene 66

Postboks7235, 5020 Bergen

Dato:

Underskrift:

Dette forslaget til brev finner du på intranett under forsikring.

YRKESSKADEFORSIKRING

Hvem omfattes?

Kommunen som arbeidsgiver er forpliktet til å ha Yrkesskadeforsikring for sine ansatte, både ut fra §11 i den kommunale tariffavtale og iflg. Lov om Yrkesskadeforsikring.

Yrkesskadeforsikring etter tariffavtale utbetales ved yrkesskade/yrkessykdom i arbeidstiden som fører til medisinsk invaliditet, hel eller delvis arbeidsuførhet eller til død.

Alle ansatte er også dekket ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted.

Alle ansatte som omfattes av nevnte tariffavtaler er forsikret.

Yrkesskadeforsikring etter Lov om Yrkesskadeforsikring har mye til felles med Yrkesskadeforsikring etter nevnte tariffavtaler, men atskiller seg på enkelte områder. Forsikringen etter loven gjelder skader/sykdom påført i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, og erstatningsbeløpet ved ervervsuførhet baseres på standarderstatninger, hvor også arbeidstakers inntekt og alder er av betydning for erstatningens størrelse (se nedenfor).

Loven omfatter ellers alle som utfører arbeid i arbeidsgivers tjeneste, dvs. også personer som ikke er omfattet av nevnte tariffavtaler. Det er konstateringstidspunktet for skaden som avgjør hva slags forsikringsselskap melding skal sendes til. Jf oversikt over de forsikringsselskap Bergen kommune har hatt avtale med.

Det er verdt å merke seg at dersom en ulykke faller inn under begge erstatningsordningene, vil erstatning bli utbetalt enten etter Lov om Yrkesskadeforsikring, eller etter nevnte tariffavtaler, avhengig av hva som gir høyest erstatning. For yngre arbeidstakere vil normalt lov om Yrkesskadeforsikring gi høyest erstatning.

For at en skade eller sykdom skal gi rett til erstatning må den være godkjent som yrkesskade/yrkessykdom etter trygdeetatens bestemmelser.

Belastningslidelser blir ikke regnet som yrkesskade/yrkessykdom.

Oppstår yrkesskaden ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeid, gjelder bare

Hovedtariffavtalens §11 bestemmelser, og erstatningsberegningen skjer i forhold til reglene der. (Det betyr at en skade ikke godkjennes av trygdeetaten som en yrkesskade).

Hvor mye utbetales?

Nedenfor er gjengitt hvor stor erstatningene blir til Hovedtariffavtalen og etter Lov om Yrkesskadeforsikring.

Etter Hovedtariffavtalen §11:

Ved 100% varig ervervsuførhet utgjør erstatningsbeløpet 15 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). G er per 01.05.05 kr: 60.699.

Erstatningsbeløpet, som er uavhengig av alder og inntekt, reduseres forholdsmessig ved lavere uføregrad.

Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15%, ytes ménerstatning på følgende måte:

·               ·               ·               15- 29% varig medisinsk invaliditet:   1G

·               ·               ·               30- 69% varig medisinsk invaliditet:   2G

·               ·               ·               70-100% varig medisinsk invaliditet:  3G

Ved dødsfall som følge av yrkesskade utbetales 15G.

Den samlede erstatning etter tariffavtalenes bestemmelser kan ikke overstige 18G.

Ved dødsfall som følge av yrkesskade/yrkessykdom utbetales erstatning etter tariffavtalene til de etterlatte etter de samme reglene som gjelder for gruppelivsforsikringen.

Etter Lov om Yrkesskadeforsikring:

Erstatningsutbetalingene er i hovedsak basert på standarderstatninger, hvor den forsikrede inntekt, alder og uføregrad er av betydning for erstatningens størrelse.

Ved 100% varig ervervsuførhet blir grunnerstatningen fastsatt slik:

·               ·               ·               Inntekt t.o.m.                 7G              gir grunnerstatning 22G

·               ·               ·               Inntekt mellom               7G og 8G            “                           24G

·               ·               ·               Inntekt mellom               8G og 9G            “                           26G

·               ·               ·               Inntekt mellom               9G og 10G          “                           28G

·               ·               ·               Inntekt over                   10G                    “                           30G

Det gis tillegg for personer under 45 år. Personer over 46 år får en reduksjon i erstatningen.

I tabellen nedenfor er gitt eksempler på erstatninger ut fra ulike inntektsintervaller og alder,

basert på 100% ervervsuførhet. Er uføregraden mindre enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende.

Inntekt tom. 7G

Inntekt 8G -9G

Inntekt over 10G

Alder

Erstatning i antall G

Erstatning i antall G

Erstatning i antall G

25

35,2

38,4

48

35

29,7

32,4

40,5

45

22

24

30

55*

15

15

16,5

65*

15

15

15

* Når det i tabellen ikke er medtatt erstatningssummer under 15G har det sammenheng med at man etter tariffavtalen har rett til 15 G ved 100% varig ervervsuførhet.

Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% blir erstatningen regnet ut på bakgrunn av den medisinske invaliditetsgrad.

Erstatningen blir som følger:

Medisinsk invaliditetsgrad

Medisinsk grunnerstatning i antall G

15 - 24%

0,75

25 - 34%

1,00

35 - 44%

1,50

45 - 54%

2,00

55 - 64%

2,50

65 - 74%

3,00

75 - 84%

3,75

85 -100%

4,50

Det gis et tillegg for ansatte under 45 år, mens det blir en reduksjon i erstatningen for personer over 46 år.

Ved dødsfall som følge av en yrkesskade/yrkessykdom utbetales til ektefelle/registrert partner eller samboer erstatning på 15G. Erstatningen reduseres med 5% for hvert år den forsikrede er over 46 år, dog slik at det som et minimum likevel utbetales minst 20% av 15G.

Det gis videre erstatning til hvert forsørget barn på mellom 1G og 6,5G, avhengig av barnets alder ved den forsikredes død. Dersom den avdøde var eneforsørger, blir det utbetalt dobbelt barnetillegg.

Begravelseskostnader erstattes med 0,5 G.

I tillegg til de erstatningene som er omtalt foran vil det etter Lov om Yrkesskadeforsikring også ytes erstatning for:

-             Tapt inntekt frem til oppgjørsdato.

-             påførte merutgifter som f.eks. behandlingsutgifter, medisiner o.l. frem til oppgjørsdato.

-             fremtidige merutgifter som skyldes skaden/sykdommen, og som ikke erstattes på annen  

              måte.

Erstatningssummen i slike tilfeller blir fastsatt individuelt, se for øvrig under avsnitt om rutiner nedenfor, når det gjelder behandlingsutgifter.

Som det er pekt på foran får en altså ikke utbetalt erstatning både etter Hovedtariffavtalen og etter Lov om Yrkesskadeforsikring. Det gis imidlertid erstatning etter de regler som gir høyest utbetaling. Ved dødsfall som følge av yrkesskade vil det bli utbetalt erstatning både fra yrkesskadeforsikringen og fra gruppelivsforsikringen, men maksimum 18G.

TJENESTEREISE TIL UTLANDET.

Forsikringen gjelder i hele verden under opphold og reiser med vanlige samferdselsmidler, forutsatt at reisen foregår i forsikringstakeren (BK) tjeneste og betales av denne.

Forsikringen omfatter:

Dekning

Sum i kroner.

Reisesyke

800.000.-

+ hjemtransport uten forsikringssum

Reiseansvar

3 000 000,-

Bestemmelser for tjenestereise

Ved innleggelse på sykehus, større skader ol. må SOS- International varsles straks. Telefax, telefoner. mv. finner du på baksiden av forsikringskortet.

Forsikringen sikrer bistand fra, SOS Internationals assistanse- og skadeservice direkte under reisen. Effektiv skadehjelp er en foreløpig skadebehandling av dekningsberettigede skader som helt eller delvis kan erstattes under reisen.

Erstatningen er betinget av akutt behov for økonomisk hjelp.

Det endelige skadeoppgjør foretas etter at sikrede er kommet hjem fra reisen.

Dersom forsikrede pga ulykke, sykdom eller ved tilfeller som nevnt over har behov for assistanse, kan slik fåes ved henvendelse til:

SOS International

Vesterbrogade 74

DK 1620 København V.

Tel.:45 70 10 50 50

Telefax: 45 70 10 50 56

Eller direkte til forsikringsselskapet

(se forsikringskortet)

BARN/ELEVULYKKE  mm.

1.       Forsikringsdekning:

1,1     Forsikringsdekningen skal omfatte barn i kommunale barnehager, og barnehager med kommunalt tilskudd, barneparker, fosterhjem, skolefritidsordning, og skolebarn  i grunnskolen.

Videre dekkes aktiviteter/tilbud på fritid i kommunal regi eller under kommunalt ansvar,
samt barn under barnevernets ansvar.

Dekningen skal også gjelde psykisk utviklingshemmede ungdom/voksne (PU) og voksenopplæring i grunnskolen.

1,2     Forsikringen gjelder også reise til og fra barnehage/skole/institusjon m.m.

1.3     Egenandel kr. 500,- for behandlingsutgifter.

2.       Særlige forsikringssummer:

a)      Død kr. 10.000

b)      Invaliditet 5 G G= pr. 1.5.05 kr. 60.699,-

c)      Behandlingsutgifter ved ulike skader inntil kr. 50,000,- utover det som ytes over

          trygdesystemet. Folketrygden.  Egenandel kr. 500,- på behandlingsutgifter.

RUTINER VED DØDSFALL / SKADER.

Ved alle dødsfall / skader er det viktig å melde fra om dette til nærmeste personalansvarlig så snart som mulig.

Personalansvarlig vil så sørge for videre informasjon til vedkommende forsikringsselskap.

I forbindelse med yrkesskade skal personalansvarlig også sørge for nødvendig melding til lokalt trygdekontor (RTV-skjema).

I forbindelse med dødsfall/uførhet er det også viktig å ta kontakt med aktuell pensjonskassen, med spørsmål om evt.uføre-, etterlatte- og barnepensjon.

Når det gjelder behandlingsutgifter ved yrkesskade/yrkessykdom vil skadelidte ha krav på å få dekket slike utgifter fra trygdekontoret. Ved skade må skadelidte derfor ta direkte kontakt med sitt trygdekontor for å få dekket slike utgifter. Det er kun i tilfeller hvor skadelidte har utgifter som vedkommende ikke får dekket av trygdekontoret, at krav om dekning av disse skal oversendes forsikringsselskapet.

Det vises ellers til Lokale Overenskomster pkt. 1.4.2. om at arbeidstakere som pådrar seg sykdommer eller skader ved ulykke under arbeid kan få sine lege-, behandlings- og medisinutgifter dekket av kommunen. Behandlingsformene må være godkjent av Folketrygden. Ved skade som godkjennes som yrkesskade av trygden, kan kommunen forskuttere slike utgifter. Refusjonsbeløp fra folketrygden eller forsikringsselskap tilfaller kommunen.


Kontaktpersoner:

Byrådsavdeling Finans, kultur og næring

v / Øystein Haukås                   Tlf. 55 56 60 21                      Telefaks: 55 56 63 51

Arbeidsmiljøseksjonen:

V / Mariann Andersen              Tlf. 55 56 58 50                      Telefaks: 55 56 58 45

EKSEMPLER PÅ UTBETALING AV ERSTATNINGER.

Ervervsuførhet pga. arbeidsulykke

Kommunalt ansatt alder 45 år.

Årlig inntekt kr : 190 000,-

Vedkommende blir 100% ervervsufør og 100% medisinsk invalid pga. en arbeidsulykke.

Hvor stor blir erstatningen?      

Medisinsk invaliditet          4,5 G       

Ervervsuførhet                22,0 G       

Sum erstatning               26,5 G       

Vedkommende vil etter alt å dømme ha rett til uførepensjon fra vedkommendes pensjonskasse. 

Død pga. en arbeidsulykke.

Kommunalt ansatt alder 35 år.

Årlig inntekt kr. 170.000,-

Ansatte er gift, har to barn på 4 og 6 år, 100% stilling.

Vedkommende dør pga. en arbeidsulykke.

Hvor stor blir erstatningen til de etterlatte?

Etter Lov om yrkesskade :      

Erstatning til ektefelle      15,0 G       

Erstatning til barn 4 år       5,0 G       

Erstatning til barn 6 år       4,5 G        

Til begravelsesutgifter       0,5 G       

Fra gruppelivsforsikringen 3,0 G*     

Sum erstatning                28,0 G       

*På grunn av regelen om maksimum utbetaling på 18 G.

I tillegg kan komme utbetalinger aktuell pensjonskasse. Ektefellepensjon og Barnepensjon.

For mer informasjon se vedtektene for aktuell pensjonskasse.


Ervervsuførhet på grunn av annen sykdom enn yrkessykdom:

Ansatt 50 år får hjerteinfarkt. Vedkommende overlever, men blir erklært varig ervervsufør.

Hvor stor blir erstatningen?

Det blir ingen engangserstatning i dette tilfelle, men vedkommende vil etter alt å dømme ha rett til uførepensjon fra vedkommendes pensjonsordning.

Død på grunn av annen sykdom enn yrkessykdom

Kommunalt ansatt alder 50 år, i 60% stilling, får hjerteinfarkt og dør. Vedkommende etterlater seg ektefelle, men har ikke barn.

Hvor stor blir erstatningen til etterlatte?

Fra gruppelivsforsikringen: 60% av 10 G.

Vedkommende vil etter alt å dømme ha rett til ektefellepensjon fra vedkommendes pensjonsordning.

Død pga annen sykdom enn yrkessykdom

Ansatt alder 50 år får hjerteinfarkt og dør. Vedkommende har 100% stilling og etterlater seg et barn over 20 år som ikke var vesentlig forsørget av vedkommende.

Hvor stor blir erstatningen til dødsboet?

Fra gruppelivsforsikringen , kommunalt ansatt: 1,5. X.. månedslønn.

Fra gruppelivsforsikringen , undervisningspersonell: 2 G.