Bergen Brannvesen Lungegårdskaien 44, 5015 Bergen, Tlf.: 53 03 00 80 Bergen.Brannkorps@bergen.kommune.no

Ta kontakt med oss ved å ringe, eller send en mail.

44 Lungegårdskaien
Bergen, Hordaland, 5015
Norway

This is United Firefighters Union of Bergen´s web site under development to visit our existing web : www.brannkorps.no

haukedalentak1.jpg

DNMF

Dnmf.jpg


Forsikr./medlemsfordeler DNMF       

Medlemsfordeler/
Som medlem i Det norske maskinistforbund kan du nyte godt av en rekke medlemsfordeler.

 

 

 

 

 

Lønns- og arbeidsvilkår
Som medlem er den største fordelen tryggheten om at dine lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt av dyktige tillitsvalgte og ansatte. Som aktivt medlem er du med og påvirker utformingen av dine lønns- og arbeidsvilkår, lover og regelverksendringer – både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

 

 

Bistand i arbeidsforhold
Som medlem i Det norske maskinistforbund står våre tillitsvalgte og ansatte rådgivere til din disposisjon dersom du har spørsmål om dine arbeidsforhold eller du trenger bistand i saker som vedrører ditt arbeidsforhold.

Juridisk bistand
Som medlem får du fri juridisk bistand vedrørende arbeidsforhold, dersom forbundet vurderer saken som prosedabel som tvistesak. Det er forbundet som forbereder og fremmer tvistesaker for domstolene, gjennom forbundets egen advokat eller andre eksterne advokater som forbundet velger å bruke i enkeltsaker. Forbundet dekker ikke advokatkostnader som medlemmet har bestilt tjenester av uten forbundets samtykke.
Som medlem kan du også benytte deg av juridisk telefonservice i private saker, på bestemte datoer som er annonsert i medlemsbladet.

Kurs- og konferansetilbud
Forbundet gjennomfører en rekke kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer. Kursene er presentert på www.dnmf.no, og tillitsvalgtkonferanser / tariffkonferanser blir annonsert fortløpende.

Tillitsmannsapparat
Forbundet jobber kontinuerlig med å opprettholde og videreutvikle tillitsmannsapparat ute på arbeidsplassene.

Kollektiv livsforsikring og begravelsesstøtte til etterlatte
Alle medlemmer under 62 år er omfattet av en obligatorisk gruppelivsforsikring med forsikringssum kr 120.000,- til etterlatte.
Forbundet gir også begravelsesstøtte på kr. 7.500,- til medlemmers etterlatte, uansett alder eller årsak til dødsfall.

Streikebidrag
Er du omfattet av streik eller lock-out får du som medlem streikebidrag fra DNMF. Forbundsstyret fastsetter størrelsen på bidraget. Per tiden er streikebidrag fastsatt til kr. 750,- pr. dag. (Skattefritt).

Medlemsnettverk, faglige og sosiale aktiviteter
DNMF har 18 lokalforeniger fra nord til sør, hovedkontor i Oslo, offshorekontor i Stavanger, distriktskontor i Ålesund.

Informasjon
Du få fortløpende informasjon gjennom våre informasjonskanaler; Ukentlige nyhetsbrev på e-post, internettside og medlemsbladet Maritim Logg som utgis 10 ganger i året.

Øvrige medlemsfordeler, rabatter etc.
Det norske maskinistforbund er medlem av Unio som har forhandlet fram en rekke rabatter og spesialpriser for alle Unio-medlemmer. Les mer om disse på Unios medlemsfordeler.


Fordelene gjelder under følgende forutsetninger:

Medlemskap gjelder fra den dagen du melder deg inn i forbundet, og betaler kontingent hver måned. Skylder et medlem kontingent for over 6 måneder har han mistet alle sine rettigheter og kan strykes av foreningen eller forbundet.
Arbeidstakere i arbeid hvor det er tariffavtale betaler A-kontingent, arbeidstakere uten tariffavtale betaler B-kontingent , skoleelever, pensjonister, uføretrygdede osv. betaler C-kontingent. HUSK Å MELDE FRA!